ИНФОРМАЦИЯ

Правила и условия

1. Дефиниции

(а) "ние" – означава "Лесафр България" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, район Искър, Търговски център Европа, бул. Искърско шосе № 7, вписано в Tърговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121793712, тел. +359 (02) 873 14 39, и-мейл: office@lesaffre.bg

(б) "уебсайт" – означава уебсайтa, находящ се на адрес www.pechiva.bg

(в) "Вие"– означава лице, ползващо функционалностите на уебсайта.

(г) "Oбщи условия"– означава настоящите Oбщи условия. С кликването, върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на уебсайта, с изключение на линка, сочещ към тези Oбщи условия, Вие изрично и безусловно се съгласявате с настоящите Общи условия за ползването на уебсайта.

2. Въведение

2.1 Тези общи условия уреждат ползването на нашия уебсайт www.pechiva.bg

2.2 Използвайки този уебсайт, Вие напълно приемате настоящите общи условия. Съответно, ако не сте съгласни с тези условия или с част от тях, не трябва да ползвате уебсайта ни.

2.3 Ако се регистрирате на уебсайта, предоставите някакъв материал или използвате някоя от услугите на уебсайта, ние ще Ви помолим изрично да се съгласите с тези условия.

2.4 Трябва да сте най-малко на 18 години, за да използвате уебсайта ни; и използвайки го или съгласявайки се с настоящите общи условия, Вие гарантирате и декларирате, че сте най-малко на 18 години.

2.5 Нашият уебсайт използва "бисквитки" (cookies) и използвайки го или съгласявайки се с настоящите общи условия, Вие се съгласявате да употребяваме "бисквитки".

3. Уведомление за авторско право

3.1 При спазване на изричните разпоредби на тези общи условия:

(а) ние, заедно с нашите лицензодатели, притежаваме и контролираме всички авторски права и други права върху интелектуална собственост на нашия уебсайт, както и на материалите на него; и

(б) всички авторски права и други права върху интелектуална собственост на нашия уебсайт, както и на материалите на него, са запазени.

4. Право на използване на уебсайта

4.1 Вие можете да:

(a) разглеждате страници от нашия уебсайт в уеб браузър;

(б) изтегляте страници от нашия уебсайт с цел кеширане (caching) в уеб браузъра;

(в) разпечатвате страници от нашия уебсайт;

(г) слушате/гледате аудио и видео файлове от нашия уебсайт; и

(д) използвате услугите на уебсайта ни с помощта на уеб браузър

при спазване на останалите клаузи от тези общи условия.

4.2 Освен ако не е изрично разрешено в Раздел 4.1 или другите разпоредби на тези общи условия, не можете да изтегляте никакви материали от нашия уебсайт или да съхранявате такива материали на Вашия компютър.

4.3 Може да използвате нашия уебсайт само за Вашите собствени лични и бизнес цели, и не можете да го използвате за никакви други предназначения.

4.4 Освен ако не е изрично разрешено от тези общи условия, нямате право да редактирате или изменяте по никакъв начин, който и да е материал на нашия уебсайт.

4.5 Освен ако не притежавате или контролирате съответните права върху материалите, Вие нямате право да:

(a) преиздавате материали от уебсайта ни (включително публикуването на друг уебсайт);

(б) продавате, предоставяте или преотстъпвате лиценза за материали от уебсайта ни;

(в) публикуватекакъвто и да е материал от нашия уебсайт;

(г)използвате материали от уебсайта ни за търговски цели; или

(д)разпространявате по какъвто и да е начин материали от уебсайта ни.
4.6 Независимо от Раздел 4.5, можете да разпращате нашия бюлетин в печатна и електронна форма до всяко лице.

4.7 Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до части от нашия уебсайт или дори до целия уебсайт, по наша преценка. Забранено е да заобикаляте или избягвате, или да се опитвате да заобиколите, или избегнете каквито и да е мерки за ограничаване на достъпа до нашия уебсайт.

5. Добросъвестно ползване

5.1 Забранено е:

(а) да използвате нашия уебсайт по какъвто и да е начин или да предприемате каквито и да било действия, които причиняват, или могат да причинят повреда на уебсайта, или намаляване на ефективността, наличността или достъпността на уебсайта;

(б) да използвате нашия уебсайт по начин, който е противозаконен, забранен, измамен или вреден, или във връзка с всякакви противозаконни, забранени, измамни или вредни цели, или дейности;

(в) да използвате нашия уебсайт, за да копирате, съхранявате, свързвате в мрежа, предавате, изпращате, употребявате, публикувате или разпространявате какъвто и да е материал, който се състои от (или е свързан с) шпионски софтуер, компютърен вирус, "Троянски кон", "червей", програма или устройство, което следи всеки натиснат клавиш от клавиатурата и го записва (keystroke logger), "руткит" (rootkit) или друг опасен компютърен софтуер;

(г) да извършвате каквито и да било системни или автоматизирани дейности по събиране на данни (включително, но не само, извличане на информация от данни, извличане на данни и събиране на данни) относно или във връзка с нашия уебсайт, без изричното ни писмено съгласие за това;

(д) да получавате достъп или по друг начин да оказвате влияние на нашия уебсайт чрез използване на автоматизирани средства като "роботи", "паяци" или други автоматизирани средства за неправомерен достъп;

(е) да използвате данните, получени от нашия уебсайт, за каквато и да е директна рекламна дейност (включително, но не само имейл маркетинг, SMS маркетинг, телемаркетинг и пряка пощенска реклама).

5.2 Не можете да използвате данните, получени от нашия уебсайт, за да осъществявате връзка с физически лица, юридически лица или други организации и структури.

5.3 Трябва да гарантирате, че цялата информация, която ни предоставяте посредством нашия уебсайт, или във връзка с него, е вярна, точна, актуална, пълна и неподвеждаща.

6. Регистрация и акаунт

6.1 За да имате право на потребителски акаунт на нашата интернет страница съгласно Раздел 6, трябва да бъдете най-малко на 18-годишна възраст и да живеете в Република България.

6.2 Можете да си регистрирате акаунт за нашия уебсайт, като попълните и предоставите формуляр за регистрация на акаунт за нашия уебсайт.

6.3 Не можете да разрешавате на други лица да използват акаунта ви, с цел получаване на достъп до нашия уебсайт.

6.4 Трябва незабавно да ни уведомите писмено, ако разберете за неправомерно ползване на Вашия акаунт.

6.5 Не можете да използвате акаунта на други лица, с цел осигуряване на достъп до нашия уебсайт, освен ако имате изричното разрешение на това лице.

7. Потребителски имена и пароли

7.1 Ако си регистрирате акаунт за нашия уебсайт, ще бъдете помолени да изберете потребителско име и парола.

7.2 Потребителското Ви име не трябва да заблуждава и трябва да съответства на правилата за съдържание, посочени в Раздел 10. Не трябва да използвате Вашия акаунт или потребителско име за или във връзка с представяне под чужда самоличност.

7.3 Не трябва да разкривате паролата си.

7.4 Трябва незабавно да ни уведомите писмено, ако узнаете за каквото и да е оповестяване на вашата парола.

7.5 Вие сте отговорни за каквато и да е дейност на нашия уебсайт, която произтича от неспазване на поверителността на Вашата парола и можете да бъдете подведени под отговорност за всякакви загуби, произтичащи от такова неспазване.

8. Анулиране и спиране на акаунта

8.1 Ние можем да:

(a) спрем Вашия акаунт;

(б) закрием Вашия акаунт; и/или

(в) редактираме данните от Вашия акаунт,

във всеки един момент, по собствена преценка, без предупреждение или обяснение.

8.2 Можете да закриете акаунта си на нашия уебсайт с помощта на контролния панел за създаване на акаунти на нашия уебсайт.

9. Вашите материали: лиценз

9.1 В тези общи условия, "Вашите материали" означава всички работи и материали (включително, но не само текст, графики, изображения, аудио материали, видео материали, аудио-визуални материали, скриптове, софтуер и файлове), които предоставяте на нас или на нашия уебсайт за съхранение или публикуване, обработване, или предаване чрез него.

9.2 Предоставяте ни международeн, неотменим, без изключения и освободен от такси лиценз за използване, възпроизвеждане, съхраняване, адаптиране, публикуване, превеждане и разпространяване на Вашите материали, в която и да е съществуваща или бъдеща медия /възпроизвеждане, съхраняване и публикуване на Вашите материали на и във връзка с този уебсайт, и на който и да било друг последващ уебсайт / възпроизвеждане, съхраняване, и с Ваше изрично съгласие, публикуване на Вашите материали на и във връзка с този уебсайт.

9.3 Предоставяте ни правото да преотстъпваме правата по лиценза посочен в Раздел 9.2.

9.4 Предоставяте ни правото дапредявяваме иск при нарушение на правата, съгласно Раздел 9.2.

9.5 С настоящото се отказвате от всички морални права над "Вашите материали" до максималната степен, допустима от приложимото право. Вие гарантирате и декларирате, че всички други морални права над "Вашите материали" са били отменени в максималната степен, допустима от приложимото право.

9.6 Можете да редактирате съдържанието си до степента, която е разрешена чрез функцията за редактиране, налична на нашия уебсайт.

9.7 Без да се засягат други наши права съгласно тези общи условия, ако нарушите някоя от разпоредбите на тези общи условия по някакъв начин, или ако ние основателно заподозрем, че сте нарушили тези общи условия по някакъв начин, може да изтрием, да прекратим публикуването или да редактираме част или цялото съдържание на Вашите документи.

10. Вашите материали: правила

10.1 Вие гарантирате и декларирате,че Вашите материали ще съответстват на изискванията на тези общи условия.

10.2 Вашите материали не могат да са незаконни или неправомерни, не може да нарушават законовите права на което и да е лице, и не трябва да са в състояние, което е предпоставка за предприемане на правни действия срещу което и да е лице (във всеки случай и във всяка юрисдикция, и при всяко приложимо законодателство).

10.3 Вашите материали, както и тяхното използване от наша страна в съответствие с тези общи условия, не трябва да:

(a) бъдат неверни и клеветнически;

(б) бъдат нецензурирани или неприлични;

(в) нарушават никое авторско право, морално право, правото върху база данни, правото върху търговската марка, правото върху промишлен дизайн, правото за прехвърляне или друго право върху интелектуална собственост;

(г) нарушават право на конфиденциалност, право на неприкосновеност на личния живот или право по силата на законодателството за защита на личните данни;

(д) представляват подвеждащ съвет или съдържат невярно твърдение;

(е) представляват подбуждане към извършване на престъпление, инструкции за извършването на престъпление или за насърчаване на престъпна дейност;

(ж) изразяват неуважение към съда или да бъдат в нарушение на някакво съдебно решение;

(з) бъдат в нарушение на закони против расова или религиозна омраза или дискриминация;

(и) бъдат богохулни;

(й) бъдат в нарушение на законодателството относно държавните тайни;

(к) бъдат в нарушение на договорни задължения, произтичащи от други лица;

(л) изобразяват насилие;

(м) бъдат порнографски,похотливи, загатващи или открито сексуални;

(н) бъдат невярни, грешни, неточни или подвеждащи;

(о) да се състоят от или да съдържат каквито и да било инструкции, съвети или друга информация, която може да въздейства и би могла, ако въздейства, да причини заболяване, нараняване или смърт, или всяка друга загуба или повреда;

(п) представляват спам;

(р) бъдат обидни, лъжливи, измамни, заплашителни, оскърбителни, малтретиращи, антисоциални, подтикващи, омразни, дискриминационни или подстрекателски, или

(с) причиняват раздразнение, неудобство или ненужно безпокойство на което и да е лице.

11. Ограничаване на отговорността

11.1 Ние не гарантираме и не декларираме:

(а) пълнотата или точността на информацията, публикувана на нашия уебсайт;

(б) че материалът на нашия уебсайт е актуализиран; или

(в) че уебсайтът или която и да е услуга, предоставена на него, ще остане на разположение.

11.2 Запазваме си правото да прекратяваме или да променяме някои или всички наши услуги на уебсайта, както и да спираме публикуването на нашия уебсайт, по всяко време, по свое усмотрение, без предупреждение или обяснение. Освен ако изрично не е предвидено друго в тези общи условия, няма да имате право на компенсация или друго плащане при прекратяване или промяна на някоя от услугите на нашия уебсайт, или ако прекратим неговото публикуване.

11.3 Доколкото това е допустимо от приложимото законодателство и при спазване на Раздел 12.1, не носим отговорност за каквито и да е декларации и гаранции, свързани с предмета на тези общи условия, нашия уебсайт и неговото използване.

12. Ограничаване и изключване на отговорност

12.1 Никоя клауза в договор сключен въз основа на тези общи условия не трябва да:

(а) ограничава или изключва каквато и да е отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;

(б) ограничава или изключва каквато и да е отговорност за измама;

(в) ограничава каквато и да е отговорност за евентуални задължения по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или

(г) изключва каквато и да е отговорност, която не може да бъде изключена съгласно приложимото законодателство.

12.2 Ограничаването и изключването на отговорност, определени в настоящия Раздел 12 и на други места, в който и да е договор, сключен въз основа на тези общи условия:

(a) са подчинени на Раздел 12.1; и

(б) уреждат всички задължения, произтичащи по силата на този договор или отнасящи се до предмета на този договор, включително задължения, породени от договора, вследствие на правонарушение (включително небрежност) и поради нарушение на законово задължение, освен ако не е изрично предвидено друго в този договор.

12.3 Доколкото нашият уебсайт, както и информацията и услугите, които осигурява, са безплатни, ние не носим отговорност за загуби или повреди от всякакъв характер.

12.4 Ние не носим отговорност пред Вас по отношение на каквито и да е загуби, произтичащи от събитие или събития извън нашия контрол.

12.5 Ние не носим отговорност пред Вас по отношение на каквито и да било бизнес загуби, включително (без ограничение) пропуснати ползи или загуба на печалба, приходи, постъпления, употреба, производство, очаквани спестявания, бизнес, договори, търговски възможности и клиентела.

12.6 Ние не носим отговорност пред Вас по отношение на каквато и да е загуба или повреждане на данни, база данни или софтуер.

12.7 Ние не носим отговорност пред Вас по отношение на каквито и да било специални, непреки или последващи загуби или щети.

12.8 Вие сте информирани и приемате, че ние сме юридическо лице с ограничена отговорност и личната отговорност на нашите служители и персонал е ограничена. Вие се съгласявате, че няма да предявявате какъвто и да е иск лично против нашите служители или персонал, по отношение на загуби, които сте претърпели във връзка с уебсайта ни или с тези общи условия. Разбира се, това няма да ограничи или изключи отговорността на юридическото лице с ограничена отговорност за действията и бездействията на нашите служители и персонал.

13. Нарушения на тези общи условия

13.1 Без да се засягат други наши права съгласно тези общи условия, ако по някакъв начин нарушите тези общи условия, или ако ние основателно заподозрем, че сте нарушили тези общи условия по какъвто и да е начин, ние може:

(а) да Ви изпратим едно или повече официални предупреждения;

(б) временно да прекратим достъпа Ви до нашия уебсайт;

(в) да приложим постоянна забрана за достъп до нашия уебсайт;

(г) да блокираме достъпа до нашия уебсайт на компютрите, които използват Вашия IP адрес;

(д) да се свържем с някой или всички Ваши доставчици на интернет услуги с молба да блокират достъпа Ви до нашия уебсайт;

(е) да започнем съдебни действия срещу Вас, независимо дали са за нарушаване на договора или по друга причина; и/или

(ж) да прекратим или да изтрием акаунта Ви за нашия уебсайт.

13.2 Когато ние прекратим, забраним или блокираме достъпа Ви до нашия уебсайт или на/до част от него, Вие нямате право да предприемате никакви действия за заобикаляне на такова временно спиране/прекратяване, забрана или блокиране (включително, но не само, да създавате и/или използвате друг акаунт).

14. Промени

14.1 Можем да ревизираме тези общи условия от време на време.

14.2 Ревизираните общи условия се отнасят за използването на нашия уебсайт, считано от датата на тяхното публикуване на нашия уебсайт, а Вие с настоящото се отказвате от евентуално право да бъдете уведомени или да изразите съгласието си, за ревизирането на тези общи условия. Ползването на уебсайта и предоставените услуги след промени в настоящите общи условия означава съгласие с тези промени. Ако не сте съгласни с ревизираните общи условия, трябва да спрете използването на нашия уебсайт.

15. Възлагане

15.1 С настоящото се съгласявате, че ние можем да възлагаме, прехвърляме, сключваме договори с подизпълнители или да упражним по някакъв друг начин някои от нашите права и/или задължения произтичащи от тези общи условия.

15.2 Вие не можете, без нашето предварително писмено съгласие, да възлагате, прехвърляте, сключвате договори с подизпълнители или да упражнявате по някакъв друг начин някои от Вашите права и/или задължения произтичащи от тези общи условия.

16. Автономност на клаузите на договора

16.1 Ако клауза от договор, сключен съгласно тези общи условия, се определи от който и да е съд или друг компетентен орган за незаконосъобразна и/или неприложима, останалите клаузи остават в сила.

16.2 Ако някоя незаконосъобразна и/или неприложима клауза от договор, сключен съгласно тези общи условия, би била законосъобразна или приложима, в случай, че част от нея бъде заличена, то тази част ще се счита за заличена, а останалата част от клаузата ще остане в сила.

17. Права на трети страни

17.1 Договор, сключен съгласно тези общи условия, засяга нашите и Вашите интереси, и трети лица не могат да се ползват от права или да пристъпват към изпълнение във връзка с такъв договор.

17.2 Упражняването на правата на страните по договор, сключен съгласно тези общи условия, не подлежи на одобрение от която и да е трета страна.

18. Цялост на споразумението

18.1 При спазване на Раздел 12.1, тези общи условия представляват цялото споразумение между Вас и нас във връзка с използването на нашия уебсайт и отменят всички предишни споразумения между Вас и нас във връзка с използването на нашия уебсайт.

19. Законодателство и юрисдикция

19.1 Договори, сключени съгласно тези общи условия, се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство.

19.2 Всички спорове, свързани с договор, сключен съгласно тези общи условия, следва да бъдат отнасяни за разрешаване от компетентния български съд.

20. Правна информация

20.1 Лесафр България ЕООД, собственик на уебсайта, е регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията в България. Можете да намерите онлайн версия на регистъра на www.brra.bg, и нашият регистрационен номер (ЕИК) е 121793712.

20.2 Ние сме регистрирани като администратор на лични данни в комисията за защита на личните данни в България в съответствие със ЗЗЛД под идентификационен № 416559.

20.3 Нашият номер по ДДС е BG 121793712.

20.4 Можете да се свържете с нас писмено на адреса, посочен по-горе, чрез използването на формата за контакт на нашата интернет страница, по електронна поща на office@lesaffre.bg или на телефон +359 (02) 873 14 39.


VIVO МАЯ